ျပည္တြင္း

13 hours 52 min ago
14,788 Hits

" မနက္ ၄ နာရီ ေလာက္မွာ ေျမကစၿပိဳေနၿပီး အာရုံဆြမ္းကမန္ကတမ္းဘုမ္းၿပီး၊ အေပၚေက်ာင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ဦးဇင္း ၃ ပါး ကုိ လွမ္းေခၚတာ၊ မၾကားေတာ့၊ ေက်ာင္းကဒကာနဲ႔ အေပၚတက္ေခၚတယ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း