ျပည္တြင္း

34 min 13 sec ago
1 Hit

ၿပီးခဲ့သည့္လက ကုလသမဂၢက ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ တုိက္္တြန္းသည့္ အစီရင္ခံစာကို  ျမန္မာအစိုးရမွ ပယ္ခ်ထားသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း