ျပည္တြင္း

2 hours 31 min ago
1 Hit

“နည္းဥပေဒ ၁၅၉ နည္းဥပေဒခြဲ (ဂ)မွာ အဆုိတစ္ရပ္ကိုေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးဆဲအဆိုႏွင့္သာ အတိအက် သက္ဆိုင္ေစရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း