ျပည္တြင္း

3 hours 10 min ago
1 Hit

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရာဇ၀န္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈအေပၚ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရည္ညႊန္းၿပီး လံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ား လုပ္သြားမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း