ျပည္တြင္း

12 min ago
389 Hits

"ဒီမူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေအာင္ သူတို႔ဘာသူတို႔  လူမႈေရးစိတ္ဓါတ္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ႔အသင္းအဖြဲ႔ေတြ အမ်ားၾကီး ေပၚလာပါျပီ။

Subscribe to ျပည္တြင္း