ျပည္တြင္း

11 hours 59 min ago
371 Hits

 “ေပၚလစီက သံုးပါတီက ရွိၿပီးသား ေပၚလစီကုိ စုစည္းလုိက္ၿပီးေတာ့မွ တူညီတာ ေရြးထုတ္ယူလုိက္တယ္။ ေရြးယူၿပီးေတာ့ ထပ္ျဖည့္တာေတြ ရွိတာေပါ့။ အဲဒါက လူထုညီလာခံၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္မယ္။ အဓိကေပၚလစီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး...

Subscribe to ျပည္တြင္း