ျပည္တြင္း

8 hours 20 sec ago
2,036 Hits

အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ အိမ္ယာမ်ား၊ ေျမမ်ားအားလံုးကို ဒီ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို လြဲေျပာင္းေပးရမွာ...

Subscribe to ျပည္တြင္း