ျပည္တြင္း

12 hours 51 min ago
489 Hits

ထုိင္းသံအမတ္ႀကီးက ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ျပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးက႑၌ အကူအညီေပးလုိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း