ျပည္တြင္း

ထုထည္စစ္ေဆးရာတြင္ လြန္ျဖင့္ မေဖာက္ဘဲ အသံလိႈင္းသံုး ဆိုနာစနစ္ျဖင့္ အတြင္းဘက္အေနအထားကို စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း