ျပည္တြင္း

11 hours 15 min ago
1 Hit

ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ တပ္မအမွတ္ ၂၂ ၏ တပ္ရင္းအမွတ္ ၂၈ မွအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ (BGF) တို႔မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း