အင္တာဗ်ူး

8 hours 59 min ago
30,429 Hits

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပထမအႀကိမ္ ေတာင္ဒဂုံလက္မွတ္ ၅၀၀ တင္တယ္ေပါ႔။ ဓမၼလား၊ အဓမၼလား ခြဲျခားေပးဖို႔။ သံဃ၀ိနစၦယဌာနခြဲရဲ႕ညႊန္မွဴး လက္ထဲထည့္တယ္။ စကားေျပာျဖစ္တယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး