အင္တာဗ်ူး

ယခုအခါ ဆရာေတာ္သည္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနၿပီး KIA အပါအဝင္  အင္အားစုတခ်ဳိ႕ႏွင့္ တခါတရံေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းလ်က္ရိွသည္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး