အင္တာဗ်ူး

2 days 14 hours ago
15,585 Hits

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရန္ကုန္ လူငယ္ေတြၾကားထဲမွာ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အမွားေတြ၊ အဲ့ဒီအရာေတြအကုန္လံုးက အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ရွိကိုရွိေနခဲ့တယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး