အင္တာဗ်ူး

5 days 3 hours ago
14,819 Hits

အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းတခ်ဳိ႕ကထန္းေတာင္သူတို႔တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊   ဦးထုပ္၊ ကုလားထုိင္ စသည့္ထန္းပင္ထြက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္နည္းပညာမ်ားပို႔ခ်ေနသည္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး