အင္တာဗ်ူး

9 hours 33 min ago
2,221 Hits

ပြတ္တိုက္မႈက သံုးေလးခု ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ျပရမယ္။ (၁) အခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ ျပ႒ာန္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ မေထာက္ခံဘူး။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး