အင္တာဗ်ူး

1 hour 9 min ago
13,078 Hits

ရိွပါတယ္ လူရႊင္ေတာ္ဘဝမွာေတာ့ သမီး။ အဓိကကေတာ့ အျငိမ့္စင္ေပၚမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြေပါ့။ လူရႊင္ေတာ္ကေန ဒီသ႐ုပ္ေဆာင္လိုင္းဘက္ ဗီဒီယိုဘက္ကို ကူးတာကေတာ့ ဘယ္လိုေခၚမလဲ ကုိယ္ေတြကလဲ အျငိမ့္စင္ေပၚမွာ ႏွ...

Subscribe to အင္တာဗ်ူး