အင္တာဗ်ူး

1 day 6 hours ago
20,156 Hits

လက္ရွိ အေျခအေနေတြကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္လုိ႔ သြားတာပါ။ ဒီကက္သလစ္လူငယ္ေတြကေနတဆင့္ New Yearကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းထားတယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး