ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား

2 years 10 months ago
13,905 Hits

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရလာေနသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏ...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား