ကန္ေတာ္ႀကီး ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္းအတြင္း Iron Cross အဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ

ကန္ေတာ္ႀကီး ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္းအတြင္း Iron Cross အဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ