အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ

8 months 3 weeks ago
33,769 Hits

မေျပာမၿပီး၊ မတီးမျမည္ဆိုသလိုဘဲ ဆိုေရးရွိက ဆိုရပါေတာ့မည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္.................

Subscribe to အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ