စီးပြားေရး

14 hours 21 min ago
831 Hits

"လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄.၁၄၈သန္းကို ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၇၅၂ဦးကို ဖန္တီးေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းႏွစ္ခုက စက္မႈက႑က တစ္ခုနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑က တစ္ခု ျဖစ္ပါ...

Subscribe to စီးပြားေရး