ျပည္တြင္း

OSSC အေနျဖင့္ ေ႐ႊႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရာင္းျပပြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တရား၀င္ေရႊေစ်းကြက္ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း