ျပည္တြင္း

လက္ရွိ MLM ကုမၸဏီမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ တားျမစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔သြားႏုိင္ၿပီး ပစၥည္းအရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ MLM ကုမၸဏီမ်ားသာ က်န္ရွိေနႏ...

Subscribe to ျပည္တြင္း