သည္ေနရွင္း

2 years 6 months ago
6,127 Hits

ထိုင္းျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းမႈ၌ ျပည့္တန္ဆာ ၄၈ ဦးႏွင့္ ဆြယ္ပြဲစား ငါးဦးကို.................

2 years 7 months ago
7,767 Hits

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည္ည့ မြတ္စလင္ေရွ႕ေန ဆြမ္ခ်ိဳင္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္းက.................

2 years 8 months ago
2,832 Hits