စိုးသူအောင်

 Photo - MOI
 ဓာတ်ပုံ - ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)