စီအင္ေအ

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပိုမိုခိုင္မာေရး ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ...................

2 years 6 months ago
1 Hit

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္မွာ ၂၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ႔သည့္...............

2 years 6 months ago
2,674 Hits

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကန္ဆတ္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဟက္စတန္ရွိ ျမက္ျဖတ္စက္ .............

2 years 6 months ago
4,100 Hits

ပါလစ္၊ ၀မ္ကီလ်န္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႈပ္ႏွံထားသည္ဟု..................

2 years 6 months ago
9,511 Hits

ကမၻာႏွင့္အ၀န္း လူသားအရင္းျမစ္ အႀကံေပးကုမၸဏီ Mercer က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္..............

2 years 7 months ago
6,495 Hits

အိုင္အက္စ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု သံသယရွိသူ အင္ဒိုနီးရွားေလးဦးသည္.................

2 years 7 months ago
3,997 Hits

အင္ဒိုနီးရွားသည္ ၄င္း၏ ေစ်းကြက္ကို ဆက္လက္ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသို႔..................

2 years 7 months ago
1 Hit

လြတ္လပ္စြာေမာင္းႏွင္မႈအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို..................

2 years 7 months ago
1 Hit

အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိးခုႏွစ္ဦးသည္ အိုင္အက္စ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းကို .................

2 years 7 months ago
2,167 Hits

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းမ်ားစြာမွာ ၄င္းတို႔အားမ်ားျပားလွသည့္................

2 years 7 months ago
3,469 Hits

Pages