မ်ိဳးသာထက္

မတ္ ၁၀ က က်င္းပခဲ့ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သမၼတေရြးခ်ယ္မႈ စတင္လုိက္သည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အနာဂတ္ျမန္မာ၏ .............

2 years 6 months ago
13,567 Hits

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္................

2 years 10 months ago
2,366 Hits

ေခတ္ေျပာင္းေခတ္လြဲေရြးေကာက္ပြဲဟု တင္စားျခင္းခံရသည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္....................

2 years 10 months ago
4,183 Hits

ေခတ္ေျပာင္းေခတ္လြဲေရြးေကာက္ပြဲဟု တင္စားျခင္းခံရသည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကား အျပစ္အနာအဆာတခ်ဳိ႕........

2 years 10 months ago
3,837 Hits