မဇၩိမ

ေအာက္တိုဘာလ ညပိုင္းက သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အလွျပယာဥ္မ်ား လွည့္လည္လာစဥ္ ...

2 years 10 months ago
2,425 Hits

ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ ။ ။ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕အား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုတည္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾ...

2 years 11 months ago
2,911 Hits

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ။ ။ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လႊတ္ေပးရန္ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္တြင္း၌ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသည့္ ကိုေအာင္းမႈိင္းဆန္း၏ ေတာင္ဆိုမႈကို လူ႕အခြင့္အေရးကာက...

2 years 11 months ago
1 Hit

ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ ။ ။ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္စနစ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးၿပီးသူ ၁၂၅ ဦးရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွ...

2 years 11 months ago
1 Hit

Pages