ချိုင်းနား ဒေးလ်လီး

တရုတ် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကို တွေ့ရစဉ်။