ဝင္းနႏၵာ/Myanmar Now

တုန္လႈပ္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ႏြမ္းပါးမႈေနာက္ဆက္တဲြ အခက္အခဲမ်ားမွာ မတရားက်င့္ခံရသူတို႔ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ရေလ့ရိွသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မတရားက်င့္ခံရသူမွာ မသန္စြမ္းသူ ဆိုပါက ႀကဳံေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲ၊...

1 month 3 weeks ago
54,683 Hits