ေအာင္သူရ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္း၌ နယ္ပယ္က႑ေပါင္းစုံကေန တုိးတက္လာရန္အလားအလာရွိသည္ဆို ေသာ္လည္း စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား ေပါက္ေပါက္လာေရးႏွင့္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးမွာ အကန္႔အသတ္ ရွိေနဆဲျ...

2 years 11 months ago
2,605 Hits

ရန္ကုန္၊ ေအာင္တုိဘာ ၁၇။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ Banking As a Service...

2 years 11 months ago
3,388 Hits

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ဆင္ေျခဖုန္းရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္သည္ ပိုက္လိုင္းမေကာင္းမႈ၊ ေရယိုစိမ့္မႈမ်ားေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားထံ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ဝက္သာ ေရာက္ရွိၿပီး ထက္ဝက္မွာ ဆံုး႐ႈံးလ်က္ ရွ...

2 years 11 months ago
2,015 Hits

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရဲ႕ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အီတာလ်န္ ထုိင္း ကုမဏီနဲ႔ ျ...

2 years 11 months ago
1 Hit

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတ...

2 years 11 months ago
3,042 Hits

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆။                ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အတက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနရာ အေျခခံလူတန္စားမ်ားအတြက္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာႏ...

2 years 11 months ago
2,932 Hits

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂။ ။ အတိတ္က အေၾကာင္းကုိမေျပာဘဲ၊ အနာဂတ္ကုိပဲ အာ႐ုံစုိက္သြားမည္ဟု ေအာ္ရီဒူး ျမန္မာ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ အသစ္ျဖစ္သ ူရီနီးမီဇာက ေျပာသည္။ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ...

2 years 11 months ago
2,681 Hits

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ (အရပ္သားအစုိးရ) မတုိင္မီအခ်ိန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္တြင္က်ယ္ျခင္းမရွိေပ။ ယခင္က ႏုိင္ငံျ...

3 years 3 days ago
1 Hit

မန္မာႏုိင္ငံေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒသစ္ကုိ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီး  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ထြက္ရွိလာရန္ ေမွ်ာ္မွ...

3 years 1 week ago
1 Hit

- “ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွာ စခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၈.၄ ဘီလီယံက်ပ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့ပါတယ္။

7 months 2 days ago
3,029 Hits

Pages