ေအာင္သူရ

ျမန္မာျပည္စီးပြားေရး တုိးတက္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ စရာေနရာသစ္ျဖစ္တဲ့.................

2 years 10 months ago
2,464 Hits

အာရွအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား..............

2 years 10 months ago
2,798 Hits

 ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ျခံေျမအကဲျဖတ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ဟုိတယ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ...

3 years 3 months ago
1 Hit

ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးေလာကတြင္ လူသိမ်ားသည့္ ဧဒင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခုိင္ ပုိင္ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ ဘဏ္ကဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ႏွစ္လတ္ေခ်းေငြကုိ.............

3 years 3 months ago
649 Hits

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစုိက္ ဟီတာခ်ီလီမိတက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမိုတုိးခ်ဲ႕သြားရန္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး မိတ္ဘက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္.........

3 years 3 months ago
1 Hit

Pages