ေအာင္သူရ

KBZ သုိ႔မဟုတ္ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ ႏုိင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းခြဲေပါင္း ၄၇၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိရာ အေသးစားအလတ္စားဘဏ္လုပ္ငန္း-SME Banking ကုိလည္း လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမွဳပ္ႏွ...

1 year 2 months ago
5,643 Hits

“အေမရိကန္ေဒၚလာကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေငြေၾကးေတြကုိ ဘာေၾကာင့္လဲလွယ္ေနရမွာလဲဗ်၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တုိက္႐ုိက္ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ မရွိတာလဲ၊ ဒီလုိသာ လုပ္ႏုိင္ရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုိၿ...

1 year 3 months ago
5,184 Hits

အခန္းအေရအတြက္အားျဖင့္…“အခန္းဘယ္ေလာက္ ပါ၀င္မယ္ဆိုတာကေတာ့ အစုိးရရဲ႕ Policy ကုိ သိမွ ဒီဇုိင္းျပန္ထုတ္လုိ႔ရမယ္” ဟု ဦးေရာင္ဟုိက ေျပာသည္။

1 year 3 months ago
11,033 Hits

Hayman Capital က အမ်ားျပည္သူကုိ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတိုင္း တစ္ႏွစ္ကုိ အတုိးႏႈန္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (တစ္လလွ်င္ ၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) သတ္မွတ္ထားသည္။

1 year 3 months ago
3,972 Hits

လုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ကာ Yoma JCB ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးစက္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ႐ုိးမ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ CPCL ကဦးေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

1 year 3 months ago
5,552 Hits

“မၾကာခင္ေသးခင္ကလည္း ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးစီမံကိန္းအတြက္လည္း တင္ဒါ၀င္ၿပိဳင္ထားပါတယ္။ အက်ဳိးစီးပြားဖက္အေနနဲ႔ေပါ့။ ဒီစီမံကိန္းက ႀကီးမားထင္ရွားတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

1 year 4 months ago
19,246 Hits

ထုိအခမ္းအနားကုိကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း-IFC၊ ကမၻာ့ဆန္ကုန္သည္-The Rice Traderႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တုိ႔က အဓိက ကူညီပံ့ပုိးစီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျ...

1 year 4 months ago
9,351 Hits

 “ဆြစ္ဇာလန္ကုိေကာ္ဖီ ၁၈ တန္နဲ႔ အဂၤလန္ကုိ ၁၈ တန္ စုစုေပါင္း ၃၆ တန္ တင္ပုိ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကုိေမလဆန္းေလာက္မွာ တင္ပုိ႔သြားႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္”

1 year 4 months ago
8,995 Hits

ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဘုိးက်ဆင္းျခင္းေတြေၾကာင့္ အခု ၂ ႏွစ္အတြင္း( ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း   ျမင့္တက္ဖုိ႔ ရွိတယ္လို႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳ...

1 year 5 months ago
50,585 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ရန္ကုန္စေတာ့ စတင္ခဲ့တာအခ်ိန္ ၁ ႏွစ္ကုိရက္စြန္းစြန္းေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၁ႏွစ္သားစေတာ့ေစ်းကြက္ထဲမွာအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ၄ ခုကစာရင္းတင္ ေရာင္းခ်ေနတာျ...

1 year 5 months ago
11,936 Hits

Pages