သန္႔ေဇာ္ (သန္လ်င္)

ဆိုခ်င္ပါသည္ဟုဆိုရျခင္းမွာ ၂၀၁၅ မွ စ၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ဆိုတာေပၚလာသည္ ။

6 months 14 hours ago
39,131 Hits