မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ထူးခၽြန္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေရး...

7 months 4 weeks ago
6,188 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္)။ ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ မၾကာခင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး(...

8 months 6 hours ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး၏ ေမးခြန္းအား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္၏ ေျဖၾကားမႈသည္ ေသခ်ာ၊ ေရရာမႈ မရွိဘဲ “တိုင္ပတ္ေနတယ္” ဟု ဘန္းစကားျ...

8 months 1 day ago
9,867 Hits

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံထားျခင္းမရွိသလို သာမန္ရေငြ၊ ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြမ်ားလည္း ရရန္ မရွိသျဖင့္ ခန္႔မွန္းရေငြ တင္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

8 months 1 week ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ၆လ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၁,၃၀၀ေက်ာ္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လႊ...

8 months 1 week ago
9,687 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲေရးကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ၆လအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊ...

8 months 1 week ago
3,830 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အာဏာရ NLD ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျ...

8 months 1 week ago
3,265 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို ကန္ေဒၚလာ ၃သန္း(ဂ်ပန္ယန္း ၃၃၀သန္း)ေပးအပ္သြားမည္ဟု ဂ...

8 months 1 week ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလီ ၁၀ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္၌ တပ္မေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အေရးယူမႈမ်ား...

8 months 1 week ago
7,673 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက အေရးႀကီးစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ က်...

8 months 1 week ago
956 Hits

Pages