မင္းမင္း

မိုးညႇင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ ။ ။ အဂတိကင္းစင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ထူေထာင္မည္ဟု သဓၶိဌာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္တြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္းခ်မ္းသာလာပါက ဒုကၡေရာက္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု...

3 years 1 week ago
3,532 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ။ ။ ပါတီ၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔႔က ထုတ္ပယ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ လံုးဝမသက္ဆုိင္ေၾကာင္းႏွင့္...

3 years 2 weeks ago
2,645 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနသည့္ လက္ရွိကာလအတြင္း ပါတီအလံမ်ားႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္း၊ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားကို ေ...

3 years 2 weeks ago
3,579 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၃၀။ ။ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သံတမန္အိမ္ရာအနီးတြင္ စက္တင္ဘာ ၃၀၊ နံနက္ ၁နာရီတြင္ အမည္မသိသူ ေလးဦးက လူငယ္စံုတြဲတစ္တြဲတြင္ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူအား သတ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးကို...

3 years 2 weeks ago
19,626 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ။ ။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရရွိမည္ဆိုပါက မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး႐ံုသာမက ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျ...

3 years 2 weeks ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၈ ။ ။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚထြက္လာသည့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျ...

3 years 2 weeks ago
5,905 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ။ ။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဟု လူသိမ်ားသည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို မေထာက္ခံသည့္ NLDပါတီကို မဲမေပးရန္ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ပင္ ေျပာဆိုေဟာေျပာမႈမ်ားရွိေနၿပီး မၾကာခင္ေရာက္ရ...

3 years 3 weeks ago
3,399 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ ။ ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို အားက်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ျပည္သူလူထုက အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေရးကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊ...

3 years 3 weeks ago
2,445 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆။ ။ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ၾကမည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)ကိုယ္စားျပဳ အမတ္ေလာင္းမ်ားမွာ ေငြေၾကး အခက္အခဲေၾကာင့္ မဲဆြ...

3 years 1 month ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ။ ။ လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္မွ်တၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာျဖစ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္သလို ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္အေပၚ အထူးအေလးထားရန္ အမ်ိဳ...

3 years 1 month ago
2,428 Hits

Pages