ေကာင္းဆက္ႏုိင္

“စီးပြားေရးအရ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မွ ေရရွည္တည္တံ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖုိ႕ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ထားတယ္။

8 months 3 weeks ago
2,651 Hits

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးေ နေသးေၾကာင္း  ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိထားသည္။

9 months 3 weeks ago
4,507 Hits