ေမာင္မန္း

ျပည္တြင္း၌ နည္းပညာနည္းေႏွာဖလွယ္ပြဲ(ဘားကမ့္)မ်ားကို ၿမိဳ႕မ်ားအလိုက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ တြင္ ဘားကမ့္ျပည္ ၂၀၁၅ ပြဲကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ႏွင့္.......

3 years 2 months ago
1 Hit

ကမာၻ႔အသံုးအမ်ားဆံုးစာရင္း၀င္ လူမႈကြန္ရက္ App ျဖစ္သည့္ LINE App ကို အသံုးျပဳသူမ်ားက စတစ္ ကာမ်ားဖန္တီးၿပီး တစ္ကမာၻလံုးရွိအသံုးျပဳသူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ဟု LINE.......

3 years 2 months ago
2,785 Hits

ျပည္တြင္း၌ ဆိုက္ဘာ ဥပေဒကို အတိအက်ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ျပဌာန္းၿပီးမွသာ ဆိုက္ဘာ ျပစ္မႈမ်ားကို အေရးယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု .....

3 years 3 months ago
1 Hit

လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ေငြျဖည့္ျခင္း မျပဳဘဲ အဝင္ေခၚဆိုမႈကိုသာ အသံုးျပဳေနသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ၏ ဖုန္းမ်ား လိုင္းပိတ္သိမ္းသြားမည္ဆိုသည့္ သတင္းမွာ.........

3 years 3 months ago
1 Hit

ျပည္တြင္း၌ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား အၿပိဳင္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလာခ်ိန္တြင္ မိုဘိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး  ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ .....

3 years 3 months ago
1 Hit

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ အစိုးရ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွသာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု ျပည္တြင္းအုိင္တီ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။..........

3 years 3 months ago
1 Hit

အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ထြက္ရွိလာမည့္ ဂိမ္းမ်ားအနက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ဂိမ္း ၁၁ မ်ဳိး စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ Rage Of Rama ျမန္မာဂိမ္းကို ဇူလိုင္လ............

3 years 3 months ago
1 Hit

ျပည္တြင္း ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္.........

3 years 3 months ago
1 Hit