ဇင္မိုးဝါ

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အမ်ဳိးသမီး အမ်ဳိးသား ၁၂ ဦးတို႔က မိမိတို႔ နားလည္ထားၾကသည့္ Feminist က်ား/မ တန္းတူေရး ရႈေထာင့္ကေန ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

11 months 3 weeks ago
2,073 Hits

စာအုပ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အထိ တစ္ႏွစ္တာ စီမံကိန္းျဖင့္ ျပဳစုခဲ့သည္ဟု Myanmar Institute of Gender Studies အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

12 months 2 days ago
2,112 Hits

မန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူ ၂.၃သန္း ရွိရာမွ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနျပီး (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ဘြဲ႕ရခဲ့သည္။ 

1 year 5 hours ago
949 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စီးပြားစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Inya Lake Hotel ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

1 year 3 weeks ago
3,013 Hits