ေအာင္သူရ၊ အာကာ

FMI ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ အဓိက၀င္ေငြကုိ ရိုးမဘဏ္မွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

2 months 3 weeks ago
4,739 Hits