ေအာင္သူရ၊ အာကာ

ဇုန္- A ဟက္တာ ၄၀၀ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကုမၸဏီ ၈၅ ခု၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဘုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္႐ုံ ၃၅ ခုသည္...

7 months 5 days ago
3,131 Hits

FMI ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ အဓိက၀င္ေငြကုိ ရိုးမဘဏ္မွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

9 months 4 weeks ago
5,075 Hits