မဇၩိမ

မၾကာခင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး လြတ္လပ္မႈရွိေရး တရားမွ်တမႈရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက အေလးေပး ေျပာဆိုုလ်က္ ရွိၾကသည္။...........

3 years 3 months ago
815 Hits

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၅၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာ  ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၅ မႈ၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၁၀ မႈ၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၇ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း...

3 years 3 months ago
768 Hits

ျမန္မာအစိုးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ၇၂၇ ဦးအား ကုန္းေပၚသို႔ ဆင္းခြင့္ေပးၿပီး လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မ်ား..........

3 years 3 months ago
419 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ကို ႏိုင္ငံတကာေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအဖြဲ႔ IOM မွတစ္ဆင့္ ၾသစေၾတးလ်က ၾသစေၾတးလ်ေဒၚ...

3 years 3 months ago
480 Hits

Pages