နန္းဆုိင္ႏြမ္ (HI)

“လက္ရွိအေျခအေနက ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေဒသေတြက  အမ်ိဳးသမီးေတြ လံုျခံဳဖို႔ မေျပာနဲ႔ဦး၊  ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနတဲ့ ကိုယ္ေတြေတာင္ လံုျခံဳဖို႔ သိပ္အာမခံခ်က္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး” ဟု က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္...

1 year 5 months ago
17,726 Hits