မဇၥ်ိမ

ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ ဝါဒေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖို႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်...

2 months 1 week ago
15,712 Hits

ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ (၆) ခု ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

2 months 1 week ago
2,263 Hits

အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆက္ႏႊယ္မႈကို ထိန္းသိမ္း ရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

2 months 2 weeks ago
2,499 Hits

ထုိင္းႏုိိင္ငံမွ ေပ်ာက္ဆံုး ေက်ာင္းသား ၁၂ ဦးႏွင့္ ေဘာလံုးနည္းျပတစ္ဦးတို႔ အားလံုးကုိ အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိျပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းဂူထဲတြင္ ကုိးရက္ၾကာ ပိတ္မိေနျပီးေနာက္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾ...

2 months 2 weeks ago
7,063 Hits

အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္အေျခခံမူမွာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး သာတူညီမွ်ေရး ျဖစ္သည္။ ဤမူအရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ အစိုးရ၏ “လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္းမ်ား (social welfare...

2 months 2 weeks ago
3,394 Hits

ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္ လိုပါသည္။

2 months 3 weeks ago
2,818 Hits

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

3 months 6 hours ago
7,273 Hits

ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၏ရလဒ္မ်ားသည္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုိးရမွ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလာမည္ျဖစ္သည္ဟု Mr. Shihab Uddin Ahamad က ေျပာသည္။

4 months 2 weeks ago
2,314 Hits

အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြဆုိရင္ ဓမၼတာအစ ရာသီလာတဲ့ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ကေန ေသြးဆံုးတဲ့ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ထိ ၊ တစ္လတစ္ႀကိမ္ သံုးရက္တန္သည္ ငါးရက္တန္သည္ ေသြးဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ပါတယ္ ။  ေသြးဆံုး႐ႈံးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ...

6 months 2 weeks ago
1 Hit

Trouw Nutrition ၏ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Ramakanta Nayak က " လက္ရွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေနနဲ႔ ယူရုိ ၅ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါတယ္။

6 months 3 weeks ago
2,204 Hits

Pages