ဦးလြင္

လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ...............

2 years 7 months ago
9,660 Hits

တစ္ခ်ိန္က ႏုိင္ငံေတာ္ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအမ်ားစုမွ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္..............

2 years 7 months ago
4,176 Hits

ဦးသူရဦးေရႊမန္းက ၎အေပၚတုိင္းျပည္ႏွင့္သူ႔အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ေနရာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ..............

2 years 7 months ago
6,523 Hits

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပေခ်းငြ ျပန္မဆပ္ႏုိင္မည္ကုိ ျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္သည့္အပၚတြင္ ..............

2 years 7 months ago
8,690 Hits

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေအာက္သုိ႔ ေျပာင္း ရန္စီစဥ္မႈကို...........

2 years 7 months ago
3,966 Hits

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ေျမသိမ္း၊ ယာသိမ္းကိစၥရပ္မ်ားကို အေရးအႀကီးလုပ္ငန္း စဥ္အျဖစ္...............

2 years 7 months ago
2,086 Hits

လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အပုိင္း(က)တြင္ ကုမၸဏီ ၁၀၀ခန္႔ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္မည္ဟု...............

2 years 8 months ago
3,014 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ။ ။ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၌ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္းအရ လယ္ယာက႑ပါဝင္မႈ အခ်ဳိးအစားကို ရာခုိင္ႏႈန္း တိုး၍ ျပ႒...

2 years 8 months ago
1 Hit

အစုိးရသစ္လက္ထက္၌ ပထမဆုံးက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိေနျပည္ေတာ္ တြင္ (၅) ရက္တာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ................

2 years 8 months ago
3,308 Hits

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊတုိ႔ကို ထုတ္ပယ္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ား.................

2 years 8 months ago
9,696 Hits

Pages