ေအာင္သူရ

“Min Residences” စုေပါင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပြဲဦးထြက္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

1 year 4 months ago
9,554 Hits

ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုလုပ္ႏုိင္ၿပီလုိ႔ ယုံၾကည္ေနၿပီဗ်။ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေမရိကန္မွာစမလား၊ ျမန္မာျပည္မွာ စမလားေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ စျဖစ္သြားတာေပါ့။

1 year 4 months ago
6,087 Hits

ဗီယက္တယ္(လ) အေနနဲ႔ ျမန္မာက ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ အပါအဝင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၁ ခုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသား တယ္လီကြန္း အမ်ားပုိင္ဟုိးဒင္း လီမိတက္နဲ႔ ၄၉-၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးနဲ႔ အစုစပ္လုပ္ကိုင္မွာျ...

1 year 9 months ago
24,322 Hits