ရဲႏိုင္ (ေလာက္ကိုင္)

မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္ရွိ Myanmar DYC စက္႐ံုတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ပိုမိုခိုင္းေစမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ...........