ပန္ဆန္းဂ်ာ

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းက တိုင္စာမ်ား ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား....................................

1 year 10 months ago
9,028 Hits

၂၀၁၇၊ ဧျပီလ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္   အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီအေနျဖင့္...............

1 year 10 months ago
10,752 Hits

အသက္၅ႏွစ္ျပည့္သည့္ မသန္စြမ္းကေလးတိုင္း အလြယ္တကူရေနတဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို မရရွိျခင္း...............................

1 year 10 months ago
4,203 Hits

၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ လူထုအသိပညာေပးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို.............

1 year 10 months ago
3,136 Hits

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ...............................................

1 year 10 months ago
26,370 Hits

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က႑စံုတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္စိတ္၀င္စားေၾကာင္း US-ASEAN Business Council ၏...........

1 year 10 months ago
7,328 Hits

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးကို ေလးစားတန္ဖိုးထားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆံုျပီး...........

1 year 10 months ago
2,960 Hits

ငရုတ္သီးမႈန္႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ငရုတ္သီးမႈန္႔မ်ား.........................

1 year 10 months ago
9,849 Hits

GI Group Express မိသားစုမွ ( ၅.၈.၁၆) မွ (၃၁.၁၀.၁၆ ) အထိ စီးနင္းလုိက္ပါခဲ့သည့္ ခရီးသည္မ်ား................................

1 year 10 months ago
4,238 Hits

မည္သည့္ ပါတီအႏိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီေပးမည့္ သေဘာထား ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္...........................

1 year 10 months ago
64,796 Hits

Pages