ေမာင္သင္တုန္း

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲသည့္ အခ်က္ခုႏွစ္ခ်က္ကုိ.............

3 years 2 months ago
1 Hit

ေျမယာ အသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒဆုိင္ရာမ်ားကုိ  လက္ရွိအခ်ိန္ထိခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အၾကားျပႆနာမ်ားေပါေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု...............

3 years 2 months ago
1 Hit

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ ဥပေဒ ခုႏွစ္ရပ္အားျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမး္ခုႏွစ္ခု တြင္၀င္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ.......

3 years 2 months ago
1 Hit

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုဒ္မ ေျခာက္ခုအား ဇြန္ ၂၅ ရက္၌ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္......

3 years 2 months ago
1 Hit

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရရန္ တားဆီးေနေသာ ပုဒ္မ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အား မူလအတုိင္းထားရွိၿပီး ဥပေဒၾကမ္း၏.......

3 years 2 months ago
1 Hit

ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနေသာ ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဟု ေျပာဆုိေနသူမ်ားသည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း မရွိသူမ်ားဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဇြန္ ၈ ရက္က အမ်ိဳ...

3 years 3 months ago
571 Hits

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဖမ္းဆီးမိထားသည့္ ေလွစီးဒုကၡသည္ ၁၅၀ ဦးကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်...

3 years 3 months ago
2,066 Hits

ဂယက္႐ုိက္ခဲ႔သည့္ လက္ပြားကုိယ္ေတာ္ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေန၍ လႊတ္ေတာ္အစည္း...........

3 years 3 months ago
772 Hits

လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနရွိ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရန္ က်ပ္ ၄၀၀ ဘီလီယံ လုိအပ္............

3 years 3 months ago
762 Hits

ေလွစီးထြက္ေျပးသူ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပတ္သားေသာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္သြားရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသို႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂ ရက္က တင္သြင္း အတည္ျပဳခဲ႔သည္။..............

3 years 3 months ago
717 Hits

Pages