အင္တာနက္ အသံုးမျပဳႏုိင္ေသးသူ လူဦးေရ သန္းေလးေထာင္ရွိေန

.

(ဓာတ္ပံု-အီးပီေအ)

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ။              ။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ မရရွိေသးသူ လူဦးေရ သန္းေလးေထာင္ရွိသည္ဟု ကမာၻ႕ဘဏ္က ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

လူသန္းေလးေထာင္အတြက္ အင္တာနက္အပါအဝင္ မိုဘုိင္းဖုန္းကဲ့သုိ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ မရရွိျခင္းက ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ စသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးႀကီးမွ ဖယ္ထုတ္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာ သစ္က ဆုိသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာ အသစ္ျဖစ္သည့္ ‘၂၀၁၆ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား (World Development Report 2016: Digital Dividends)’ အရ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပန္႔ပြားလာေနသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝသူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိထားၿပီးသူမ်ား၊ ဩဇာတိကၠမ ရွိသူမ်ားကသာ သိမ္းႀကဳံးခံစားေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

“ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာေတြဟာ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ အစိုးရတို႔နဲ႔ဆိုင္တဲ့ေလာကေတြကို ပုံစံ ေျပာင္းလဲပစ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူတိုင္းလူတိုင္း ဒီနည္းပညာေတြသုံးၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္ဖို႔၊ ဘယ္သူမွ ေနာက္မွာ က်န္မေနရစ္ေစဖို႔ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္ေပးရတဲ့ အရင္းအႏွီးက သိပ္ႀကီးမားလြန္းလို႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕အလႊာအသီးသီးမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးအေနနဲ႔ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ ဝန္းက်င္ေကာင္းေတြ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး က႑ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရပါမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေတြ ေကာင္းေအာင္ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရပါမယ္” ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ဥကၠ႒ ဂ်င္မ္ ေယာင္ကင္က ေျပာပါသည္။

တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအလိုက္ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားျပစရာရွိေသာ္လည္း ကမၻာတစ္ဝန္းလုံး၏ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ လူလတ္တန္းစားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအလႊာတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ယူႏိုင္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရွိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစသည္တို႔အေပၚ နည္းပညာ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာေသးဟု ဆုိသည္။

"ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဟာ စာမေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္ၾကပါဘူး။ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈတစ္ခုတည္း သက္သက္နဲ႔ ကမၻာႀကီးမွာျဖစ္ေနတဲ့ အသိပညာကြာဟမႈႀကီးကို အဆုံးသတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ကမာၻ႕ဘဏ္၏ စီးပြားေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ေကာရွစ္ ဘာဆူက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္း ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳေနသည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ မည္သို႔ အသံုးဝင္ေနသည္ ဆုိသည္ကိုလည္း ကမာၻ႕ဘဏ္၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရွ႕အာဖရိကေဒသ၏ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား သုံးၿပီး အခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ေနၾကပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ရွစ္သန္းရွိရာ (၎အနက္ သုံးပုံတစ္ပုံမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္) ၎တို႔မွာ ကုန္စည္မ်ားကို ျပည္တြင္းမွာေရာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ သို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွာပါ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-commerce) ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို အသုံးျပဳၾကပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ငါးႏွစ္အတြင္း လူေပါင္းသန္းတစ္ေထာင္နီးပါးတို႔အား မူကြဲမရွိႏိုင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္ပုံတင္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိခံစားရသူဦးေရကို ျမႇင့္တင္ကာ အက်င့္ပ်က္မႈကိုေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဘက္ပိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ စာတိုေပးပို႔ျခင္းမၽွျဖင့္ အိပ္ခ္်အိုင္ဗီပိုးရွိေနၾကသူမ်ားအား အသက္ကယ္ေဆး ေသာက္ရန္ သတိေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စနစ္က်င့္ထုံးမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလြဲမေသြ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု အာမမခံႏိုင္သလို အလိုအေလ်ာက္လည္း ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ဟု အစီရင္ခံစာက သတိေပးထားေသးသည္။