၂၀၁၅ တြင္ တ႐ုတ္က ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေဒၚလာ ၁၂၆ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရရွိ

.

ေပက်င္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ။          ။ ကမၻာ့ဒုတိယ အႀကီးဆုံးစီးပြားေရး တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးမွာ ေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီ၁၄က ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ မ်ားျပားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ႔ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ(FDI)မွာ ၂၀၁၅တြင္ အရွိန္ျမင့္မားလာခဲ႔သည္။

ဘ႑ာေရးက႑ကို ထည့္တြက္မထားေသာ FDI မွာယခင္တစ္ႏွစ္ကထက္ ၅ဒသမ၆ရာခိုင္ႏႈန္းတက္လာခဲ႔ၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၆ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ အထိေရာက္ရွိ လာခဲ႔သည္ဟု ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနက ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကမူFDI မွာ ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာတိုးတက္ခဲ႔ သည္။

ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္စီးပြားေရးစန္းပြင့္မႈ၏ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနခဲ႔သည္။ ျပည္ပတြင္ တ႐ုတ္က တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈပမာဏကိုလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈထက္၀က္နီးပါး၊ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္အကိုင္၏ ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ႏွင့္ အခြန္၀င္ေငြ၏ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖန္တီးသည္ ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္းစြာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းက FDI ကို ျမင့္မားေစခဲ႔ၿပီး စီပြားေရးေႏွးေကြးလာခ်ိန္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑က ေကာင္းစြာထိန္းထားႏိုင္သည္ဆိုသည္။

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းထဲသို႔ FDI ၀င္ေရာက္မႈမွာ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္က ၁၆ဒသမ၆ရာခိုင္ႏႈန္းခုန္တက္ခဲ႔သည္ ၀န္ႀကီး႒ာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။