မူပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈတြင္ ဆမ္ေဆာင္းက ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ သန္း၁၈၀ေပးရန္ Appleက ရံုးေတာ္သို႔ ေတာင္းဆို

.

နယူးေယာက္၊ ဒီဇင္ဘာ-၂၅ ။            ။ iPhone ၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္ကို တုပခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ ဆမ္ေဆာင္းက Apple ကို ကန္ေဒၚလာ ၅၄၈သန္းေက်ာ္ နစ္နာေၾကးေပးၿပီးလို႔ ရက္သတၱတစ္ပတ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ Apple က ၄င္း၏ အႀကီးမားဆုံး စမတ္ဖုန္းၿပိဳင္ဘက္ကို ေနာက္ထပ္ပိုမိုေပးေရး တြန္းအားေပးရန္ အေမရိကန္ ရံုးေတာ္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ရံုးေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စာရြက္စာတန္းမ်ားထဲတြင္ Apple Inc က ေနာက္ထပ္ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ Samsung Electronics Co Ltd က ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၈၀နီးပါး ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဴရီက အျငင္းပြားမႈတြင္ ဆမ္ေဆာင္း၌ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Apple၏ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားေသာ ဆမ္ေဆာင္း၏ ကိရိယာ ၅ခုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ ဆမ္ေဆာင္းႏွင့္ Apple မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ Apple က iPhone၏ အသြင္ျပင္ကို တုပၿပီး မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ဆိုကာ ေတာင္ကိုရီးယား အီလက္ထရြန္းနစ္ကုမၸဏီႀကိး ဆမ္ေဆာင္းကို တရားစြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ဆမ္ေဆာင္းက Appleကို ကန္ေဒၚလာ သန္း၉၃၀ နစ္နာေၾကးေပးရန္ တရားရံုးက စီရင္ဆံုးျဖတ္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။  

သို႔ရာတြင္ ေမလကမူ Apple အေနျဖင့္ ဖုန္းသြင္ျပင္ကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ဟု ဆိုကာ အေမရိကန္ အယူခံရံုးေတာ္က စုစုေပါင္းထဲမွ ကန္ေဒၚလာ ၃၈၂သန္းကို ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဆမ္ေဆာင္းက Appleသို႔ ကန္ေဒၚလာ ၅၄၈.၂သန္း ေပးေခ်ခဲ့သည္။
ကမၻာႏွင့္အ၀န္း စမတ္ဖုန္းစစ္ပြဲ၏ စံနမူနာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည့္ ဤအမႈတြင္ Appleႏွင့္ ဆမ္ေဆာင္းမွာ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။