တ႐ုတ္က ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ္ေပးလာေသာေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြက ယြမ္ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္

.

ဟားရဲ၊ ဒီဇင္ဘာ - ၂၂ ။     ။ အာဖရိကေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဇင္ဘာေဘြက ၄င္း၏ ေငြေၾကးစံုစီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ယြမ္ေငြအသံုးျပဳမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္က ေၾကြးၿမီ ကန္ေဒၚလာ သန္း၄၀ကို ေလွ်ာ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဇင္ဘာေဘြက ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘သူတို႔ (တရုတ္)က က်ေနာ္တို႔အေပၚ တင္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးၿမီေတြကို ေလွ်ာ္ပစ္ေနတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ေၾကြးေတြကို တြက္စစ္ေနရပါတယ္’ဟု ၀န္ႀကီး ပက္ထရစ္ ခ်ီနာမာဆာက ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြက ေပက်င္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာေၾကာင့္ တရုတ္ယြမ္ကို လည္ပတ္ေငြေၾကးအျဖစ္ တရား၀င္သတ္မွတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ခ်ီနာမာဆာက ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀၀ဘီလ်ံအထိ အေဖာင္းပြလြန္ၿပီး သံုးမျဖစ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြက ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ရန္းအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အစံု အသံုးျပဳလာေနခဲ့သည္။

ထိုႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစံု စီးပြားေရးစနစ္ထဲသို႔ ယြမ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာက လႊမ္းမိုးထားသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားတြင္မူ ယြမ္ေငြကို တရား၀င္ လက္ခံသံုးစြဲျခင္း မရွိေသးေပ။

ယြမ္ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ဇင္ဘာေဘြ ဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ ဂြၽန္ မန္ဂူဒယာက တရုတ္ ျပည္သူ႔ဘဏ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းလွ်က္ရွိသည္ဟု ခ်ီနာမာဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။    

ဆိုးရြားညံ့ဖ်င္းလွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ကမၻာမွ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားက က်ဥ္ပထားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္မွာ ဇင္ဘာေဘြ၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အေနာက္ႏို္င္ငံမ်ား၏ က်ဥ္ထားမႈကို တုန္႔ျုပန္သည့္အေနျဖင့္ သက္ေတာ္ရွည္သမၼတႀကီး ေရာဘတ္ မူဂါဘီက အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕သည့္ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။